مدت اعتبار گواهینامه های رانندگی

مدت اعتبار گواهینامه رانندگی ۱۰ سال است.پس از پایان اعتبار در صورت احراز سلامت جسمی و روانی برای دوره های ۱۰ ساله تجدید می شود.افراد ۷۰ سال به بالا هر ۵ سال یکبار جهت احراز سلامت جسمی و روانی و درصورت لزوم تعویض گواهینامه متناسب باشرایط جسمی وروانی خودبه راهنمائی ورانندگی مراجعه نمایند: دارندگان گواهینامه […]