گواهینامه های صادره از سایر کشورها

دارندگان گواهینامه های معتبرخارجی (اعم ازایرانیان یاخارجیان) می توانند تا شش ماه پس از ورود در ایران رانندگی نمایند ولی درصورت تمایل به ادامه رانندگی درایران بایدنسبت به تبدیل گواهینامه خارجی خودبه گواهینامه ایرانی اقدام نمایند.

تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبر صادر شده از کشورهای خارجی که گواهینامه صادره ازایران در قلمرو سرزمینی آنان برای رانندگی معتبر محسوب می شود با ارائه ترجمه و مشاهده اصل گواهینامه خارجی وسایر مدارک لازم و احراز سلامت جسمی و روانی درخواست کننده صورت می پذیرد.

موارد دیگرتبدیل گواهینامه های رانندگی با تائید وزارتخانه های کشور و امورخارجه صورت می پذیرد. ماموران سیاسی و کنسولی و اعضای سازمانهای بین المللی می توانند برای تبدیل گواهینامه های خود مدرک مندرج درماده ۲۲ این آئین نامه را از طریق وزارتخانه های خارجه وکشوربه راهنمائی ورانندگی ارسال نمایند.