کشورهایی که گواهینامه آنها قابل تبدیل به گواهینامه ایرانی است

کشورهای خارجی که گواهینامه صادره ازایران درقلمرو سرزمینی آنان برای رانندگی معتبر محسوب می شود و یا کشورهایی که از متعهدین کنوانسیون ۱۹۶۸وین (راجع به مقررات عبور و مرور در راهها و علائم راهها) می باشند ،گواهینامه صادره آنان معتبر به حساب می آید.

توضیح ۱ : مواردی که باعلامت * مشخص شده ،برای دریافت گواهینامه بایستی درآزمون عملی شهرشرکت نمایند.

توضیح ۲ :مواردی که باعلامت ** مشخص شده ،برای دریافت گواهینامه بایستی درآزمون آئین نامه شرکت نمایند.