چاپ و ارسال گواهینامه

گواهینامه رانندگی پس از تائید نهایی بصورت متمرکز در مرکز ، چاپ و سپس توسط مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا با اخذ رسید از طریق پست تحویل می گردد:

در صورتی که مامورپست ۳ بار به آدرس متقاضی مراجعه نماید و به دلیل عدم حضور و یا آدرس اشتباه موفق به تحویل گواهینامه نگردد ، ضمن تنظیم فرم اطلاع رسانی عدم حضور متقاضی برابر مقررات و الصاق آن درمحل آدرس ، گواهینامه رانندگی به پست عودت وبه مدت ۳ ماه نگهداری می گرددکه بامراجعه متقاضی وارائه فرم اطلاع رسانی عدم حضورمتقاضی ومدارک شناسائی معتبر ، گواهینامه با اخذ رسید تحویل خواهد شد.در صورت عدم مراجعه متقاضی بعداز ۳ ماه گواهینامه توسط شرکت پست به مرکز صدور گواهینامه ارسال ، که درمرکز نیز به مدت ۳ ماه دیگر نگهداری ودرصورت عدم مراجعه امحامی گردد.