شرایط صدور انواع گواهینامه های رانندگی

  • جدول تطبیق گواهینامه های قدیم و جدید

توضیح :دارندگان گواهینامه پ۱ برای تطبیق به پایه یکم از آنها آزمون عملی باکامیون ۱۹۲۱ و اتوبوس مسافربری اخذ می گردد.